Sherk

Ju lutemi plotësoni formularin për antarësim online në Shoqatën për energji të Ripërtrishme të Kosovës SHERK. Pas shqyrtimit të kërkesës nga ana e shoqates, ju do të njoftoheni për hapat tjerë

Plotëso formën e aplikimit