Sherk

Kapaciteti i instaluar i nevojshëm për përmbushjen e Caqeve Indikative për konsum nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, të përcaktuara nga Ministria përgjegjëse për energji (MW)

Tarifa Feed-in e aplikueshme për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme dhe të pranuar në Skemën e mbështetjes